13.11.2018 - Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravné prostriedky pre 21. storočie, kód OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-06

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 4 870 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      16.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                         prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                   otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018)


Usmernenie č.1 

Výzva  OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-06 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-06

Prílohy k výzve


 

 FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacita

FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacita

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacita

FAQ IV. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacita

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť