2. mája 2019

USMERNENIE Č. 3 K VÝZVAM NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU TEAMINGOVÝCH VÝSKUMNÝCH CENTIER 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 3 k:

- výzve na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 a 

-  výzve na podporu teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji, kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Dátum platnosti a účinnosti Usmernenia č. 3 je 02.05.2019.

 

Usmernenie č. 3, ako aj výzva a prílohy v znení usmernenia č. 3 sú zverejnené pri samotných výzvach tu:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-va-dp-2018-1-1-3-04/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai_va_dp_2018_211_04/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť