30.5.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj, kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      30. 05. 2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                         prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 14.3.2019)

Vzor zmluvy o NFP_Teaming (k 27.7.2018)


 

Usmernenie č.3

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.3 (k 02.05.2019)


 

Usmernenie č.2 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.2 (k 29.10.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.2 (k 29.10.2018)

 

Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04 v znení usmernenia č.1 (k 12.7.2018)

Prílohy k výzve v znení usmernenia č.1 (k 12.7.2018)


 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04

Prílohy k výzve

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť