8. apríla 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k nasledovným dvom výzvam na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK:

Usmernenie č. 2 sa týka okrem výzvy nasledovných dokumentov:

 

Novou prílohou je príloha 1.17 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. apríla 2019. Usmernenie č. 2 je zverejnené jednotlivo pri oboch výzvach aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernenia č. 2.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť