17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                   do vyčerpania celkovej alokácie finančných                                                                         prostriedkov stanovenej v tejto výzve

Typ výzvy:                                otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2018)

Usmernenie č.1 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

FAQ- Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy mimo BSK

FAQ RIS3 tímy mimo BSK OTÁZKA č. 47 (excel súbor)

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

Prílohy k výzve

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť