Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Zdravé potraviny a životné prostredie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.  V rámci výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku. Na výzvu je vyčlenených celkovo 34 mil. EUR.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 34 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  15. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - Aktualizácia č. 1

 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 30. novembra 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17  zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
 • Priemysel pre 21. storočie,
 • Zdravé potraviny a životné prostredie,
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

posúva termín uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedených výziev.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.  

Presný dátum uzavretia jednotlivých výziev bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12  a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13  zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
 • Priemysel pre 21. storočie a
 • Zdravé potraviny a životné prostredie

posúva termín uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 08. 2018 na 31. 10. 2018.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že uvedený termín je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci uvedených výziev.

  

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s aktualizáciou výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, ktorá bola vykonaná dňa 29. júna 2018 na základe Usmernenia č. 5 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať žiadosti o poskytnutie NFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie predlžuje termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola na 3. 7. 2018.

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

USMERNENIE č. 6

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 01.10.2018 vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Cieľom Usmernenia č. 6 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 (ďalej len „usmernenie č. 6“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

 • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
 • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
 • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13.

 

Usmernením č. 6 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 5 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 6
 • formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Žiadosť o NFP za formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 6
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6
 • príloha č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 5 za Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 6

 

Usmernením č. 6 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 1. októbra 2018.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 5

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 7 - Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY v znení Usmernenia č. 6

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) - doplnené

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) ku konaniu o ŽoNFP

 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť