24. januára 2022

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 21.1.2022 aktualizovanú Príručku pre prijímateľa NFP v rámci dopytovo – orientovaných projektov implementovaných Výskumnou agentúrou v. 5.0 vrátane príloh:

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/

Príručka je účinná od 18.1.2022.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť