Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Výskum a inovácie, je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre prípravu, vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP a spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania príspevku stanovených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov OP VaI je sumárnym dokumentom definujúcim oprávnenosť výdavkov pre projekty podporené prostredníctvom OP VaI.

 

Príručka pre prijímateľa NFP je zostavená za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií prijímateľovi nenávratného finančného príspevku a má slúžiť ako pomoc na jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so všeobecnými zmluvnými podmienkami a ostatnými prílohami počas realizácie projektu.

 

Príručka k procesom verejného obstarávania (VO) pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO a definuje povinnosti prijímateľa s cieľom prispieť k efektívnejšej realizácii VO za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa s prijímateľom.

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k verejným obstarávaniam v rámci prípravy veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci a pre žiadateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, verzia č. 2

Vzor výzvy na predkladanie ponúk k zákazkám s nízkou hodnotou

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť