Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre prípravu, vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP a spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania príspevku stanovených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.

 

Príručka oprávnenosti výdavkov OP II je sumárnym dokumentom definujúcim oprávnenosť výdavkov pre projekty výskumu a inovácií v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Príručka pre prijímateľa NFP je zostavená za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií prijímateľovi nenávratného finančného príspevku a má slúžiť ako pomoc na jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so všeobecnými zmluvnými podmienkami a ostatnými prílohami počas realizácie projektu.

 

Príručka pre prijímateľa NFP pre národné projekty a veľký projekt

Príručka pre prijímateľa NFP ver. 8.0 (20.10.2023)

Prílohy

 

Príručka k procesom verejného obstarávania (VO) pre OP Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014-2020 poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO a definuje povinnosti prijímateľa s cieľom prispieť k efektívnejšej realizácii VO za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa s prijímateľom.

 

Dňa 31.3.2022 nadobudla platnosť a účinnosť verzia 2 jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávaniaktorá je zverejnená na webovom sídle - https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ . 

Procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím účinnosti tejto verzie príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v prvej verzii príručky účinnej od 15.06.2021, ktoré boli platné a účinné v čase začatia postupu zadávania zákazky. Pod začatím postupu zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety sa v prípade zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO rozumie odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (alebo identifikovanie vybraných záujemcov napr. cez webové rozhranie) alebo zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa.

Výkon kontroly/finančnej kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal pred nadobudnutím účinnosti tejto príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke, ktorá bola platná a účinná v čase predloženia dokumentácie k postupu zadávania zákazky poskytovateľovi.

 

USMERNENIE SO OPII K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k verejným obstarávaniam v rámci prípravy veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci a pre žiadateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, verzia č. 2

Vzor výzvy na predkladanie ponúk k zákazkám s nízkou hodnotou

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť