6. decembra 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 06.12.2019 verziu 2.2 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom úpravy dokumentu je:

  • doplnenie výpočtu PPP s určením typu (statické/dynamické) a určením momentu/intervalu materiálneho plnenia o nové príklady za účelom zvýšenia právnej istoty žiadateľov/prijímateľov,
  • precizovanie textu.

Cieľom zverejnenia verzie 2.2 dokumentu je zvýšenie informovanosti žiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť