Usmernenie pre prijímateľov k nefungujúcim projektom
v rámci dopytovo – orientovaných projektov OPII implementovaných Výskumnou agentúrou
 - zverejnené 02. 06. 2023

Metodika preukazovania podmienok štátnej pomoci pre výskumné organizácie a výskumné infraštruktúry  ver. 3.0 -  zverejnené 17. 01. 2023

 Prílohy


USMERNENIE pre prijímateľov NFP vo veci vykazovania účasti vedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií v projektoch rôznych grantových schém a jej vykazovania v rámci implementácie projektov podporených VA v rámci vypĺňania pracovných výkazov


Usmernenie k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávok poskytovateľov zo Zmluvy o poskytnutí nevratného finančného príspevku v rámci dopytového dopytu – orientovaných projektov


Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Príloha k Usmerneniu pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA


 

Najčastejšie pochybenia v rámci predkladaných ŽoNFP


 

Praktická metodická pomôcka pre žiadateľov  k procesu verejného obstarávania


Metodická pomôcka k vlastnému overeniu splnenia pravidiel štátnej pomoci pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja 

Príloha k Metodickej pomôcke k vlastnému overeniu splnenia pravidiel štátnej pomoci pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja pri podpore z OP Výskum a inovácie - individuálne overenie pred podaním ŽoNFP


Metodika k aplikácii testu podniku v ťažkostiach

Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

TEST podniku v ťažkostiach - Určenie referenčného účtovného obdobia


Pomôcka - Vzorový projekt pre žiadateľov o NFP  k výzvam na podporu výskumno-vývojových kapacít 


Zjednotený pracovný výkaz OP VaI – Výskumná agentúra


 

Pomôcka Zoznam povinných dokumentov k výzvam VaV kapacity


 

Pomôcka Zoznam povinných dokumentov k ŽoP k výzvam VaV kapacity


 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť