24. mája 2022

Informácia pre prijímateľov k zamestnávaniu odídencov[1]

Dovoľujeme si informovať Prijímateľov k zamestnávaniu ukrajinských odídencov v rámci zazmluvnených projektov podporených v rámci programového obdobia 2014 – 2020 Výskumnou agentúrou (ďalej len „VA“) v súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP, verzia 5, Príručkou oprávnenosti výdavkov OPII :

Všeobecné zmluvné podmienky ako aj pravidlá určené v rámci jednotlivých výziev dovoľujú Prijímateľom zamestnávať odídencov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a sú vhodní pre špecifické pozície v rámci implementovaných projektov.

 

V zmysle zákona č. 92/2022 Z.z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa štátny príslušník Ukrajiny s dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „Odídenec“ alebo „Dočasné útočisko“ môže zamestnať aj pri výkone práce vo verejnom záujme.

Za účelom preukázania odbornej spôsobilosti resp. kvalifikácie je možné v zmysle zákona 92/2022 Z.z. akceptovať fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Integrácia a zamestnanie odídencov v projektoch je možné v zmysle podmienok stanovených v jednotlivých výzvach.

Zamestnávanie odídencov je možné realizovať v rámci existujúcich rozpočtových položiek – personálnych výdavkov. Prijímateľ je povinný informovať VA o zmene personálnej matice s uvedením informácie, že došlo k zamestnaniu odídenca z Ukrajiny.

V prípade, ak by došlo k ukončeniu pracovného pomeru s odídencom z akéhokoľvek dôvodu, nebude to mať vplyv na oprávnenosť vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa, pokiaľ boli vynaložené v rámci implementácie projektu a v súlade s podmienkami danej výzvy.

 

[1] Pojem zo zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť