Usmernenie pre pre žiadateľov/prijímateľov NFP k určovaniu lehôt na vysvetlenie informácií pri nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách bez elektronického trhoviska ( s účinnosťou od 26.10.2021)


USMERNENIE pre prijímateľov NFP k zmenám vo formulári zjednodušeného pracovného výkazu v rámci implementácie projektov podporených VA (10.3.2021)

Príloha k Usmerneniu: Aktualizovaný formulár zjednodušeného pracovného výkazu (10.3.2021)


USMERNENIE pre prijímateľov NFP vo veci vykazovania účasti vedeckých pracovníkov nepodnikateľských výskumných inštitúcií v projektoch rôznych grantových schém a jej vykazovania v rámci implementácie projektov podporených VA v rámci vypĺňania pracovných výkazov


Usmernenie k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov


 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Príloha k Usmerneniu pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA


 

Príručka pre prijímateľa NFP je zostavená za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií prijímateľovi nenávratného finančného príspevku a má slúžiť ako pomoc na jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so všeobecnými zmluvnými podmienkami a ostatnými prílohami počas realizácie projektu.

ARCHÍV Príručky pre prijímateľa (1.0-4.0)

ARCHÍV Príručky pre prijímateľa (5.0-6.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (7.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (8.0)

 ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (9.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (10.0)

 ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (11.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (12.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa po zlúčení (1.0) (11.03. 2020)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa NFP, 3.0 (02.07.2021)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa NFP, 4.0 (04.11.2021)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa NFP, 5.0 (21.01.2022)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa NFP, 6.0 (17.06.2022)

 

Príručka k procesom verejného obstarávania (VO) pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO a definuje povinnosti prijímateľa s cieľom prispieť k efektívnejšej realizácii VO za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa s prijímateľom.

Dňa 15. 06. 2021 nadobudne účinnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania zverejnená na webovom sídle - https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/ .

 

Podľa kapitoly 1 ods. 5 a 6 Jednotnej príručky: „Procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím účinnosti tejto príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke poskytovateľa, ktoré boli platné a účinné v čase začatia postupu zadávania zákazky. Pod začatím postupu zdávania zákazky sa v prípade zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje ZVO rozumie zaslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom (identifikovania vybraných záujemcov napr. cez webové rozhranie) alebo zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa.

Výkon kontroly/finančnej kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal pred nadobudnutím účinnosti tejto príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke poskytovateľa, ktoré boli platné a účinné v čase predloženia dokumentáciu k postupu zadávania zákazky poskytovateľovi.

 

archív

  

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Výskum a inovácie predstavuje dokument, ktorého úlohou je dosiahnutie jednoznačnej a unifikovanej identifikácie projektov realizovaných prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Prostredníctvom manuálu sú zadefinované minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a komunikácie o OP VaI, tzv. povinné prvky, záväzné pre všetky subjekty zapojené do riadenia a implementácie OP VaI.

Naplnením tohto cieľa sa prispeje k tomu, aby Slovensko využilo všetky ponúkané možnosti a finančné zdroje z programov Európskej únie čo najefektívnejšie a v prospech všetkých svojich občanov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť