Príručka sa vzťahuje na procesný postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol začatý pred 15. 06. 2021, t.j. pred nadobudnutím účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 2.0 - zverejnené dňa 3. 2. 2020

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016   vrátane_verzia 2.0

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 2.0_sledovanie zmien

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť