Príručka sa vzťahuje na procesný postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol začatý pred 15. 06. 2021, t.j. pred nadobudnutím účinnosti Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 4.0 - zverejnené dňa 08. 04. 2021

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 4.0

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP II v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 4.0_sledovanie zmien

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť