31. mája 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 31.05.2016  dve výzvy na predkladanie ŽoNFP a to výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 a výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Podrobné informácie k výzvam nájdete v časti DOPYTOVO-ORIENTOVANÉ PROJEKTY.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť