9. októbra 2018

Dňa 27.9.2018 vydala Európska komisia rozhodnutie č. C(2018) 6370, ktorým schválila zmenu OP Výskum a inovácie, verzia 4.0. Zmena OP VaI bola iniciovaná v nadväznosti na zrušenie finančného záväzku (decommitment) z r. 2014, dosiahnutý na konci r. 2017, ako aj s ohľadom na legislatívne zmeny, vývoj prostredia výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku a tiež skúsenosti, ktoré vyplynuli z procesu implementácie OP VaI. Zámerom zmeny/ revízie OP VaI, ktorá sa týka celkovo 8 prvkov (častí OP VaI),  bolo popri technickej úprave finančného plánu OP VaI prispôsobiť programový dokument aktuálnym podmienkam a požiadavkám praxe. Jej cieľom je vytvorenie podmienok pre efektívnejšie poskytovanie podpory a zvýšenie absorpčnej kapacity OP VaI.

 

Nové znenie programového dokumentu Operačný program Výskum a inovácie, verzia 4.0 nájdete tu: Operačný program Výskum a inovácie 

 

Vykonávacie rozhodnutie komisie

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť