22. marca 2016

Vážení žiadatelia, 

pripravili sme pre vás prehľad tzv. vylučovacích kritérií pre projekty v rámci výzvy PVVC.

Vysvetlenie aplikovania vylučovacích kritérií

Otázka: Akým spôsobom sa budú uplatňovať v procese hodnotenia vylučovacie kritériá zamerané na obsah podaných projektov v prvej časti hodnotiacich kritérií?

 

Odpoveď:

Vylučovacie kritériá v prvej časti hodnotiacich kritérií sa týkajú piatich oblastí, na ktoré musí každý žiadateľ klásť mimoriadny dôraz. Upozorňujeme žiadateľov na nevyhnutnosť reflektovania obsahových vylučovacích hodnotiacich  kritérií pre priemyselné výskumno-vývojové centrá a to primárne v opise projektu (výskumný zámer). Súčasne upozorňujeme, že ich plnenie v opise projektu nemôže byť deklaratórne (iba deklarácia ich splnenia bez konkrétneho popisu, ktorý bude jasne dokazovať ich splnenie, nebude môcť byť považované za splnenie týchto kritérií), ale z konkrétneho popisu uvedeného v relevantných častiach výskumného zámeru musia byť jasne a detailne popísané obsahové súčasti plánovaného projektu, vstupy a plánované výstupy každej podanej žiadosti o NFP. Vylučovacie kritériá sa budú vyhodnocovať a kontrolovať čiastočne pri administratívnej kontrole a čiastočne pri odbornom hodnotení žiadosti o NFP externými hodnotiteľmi. V prípade nesplnenia akéhokoľvek vylučovacieho hodnotiacieho kritéria bude schvaľovací proces žiadosť o NFP prerušený a takéto projekty  nebudú podporené.

 


Vylučovacie kritériá v prvej časti hodnotiacich kritérií sú nasledovné: 

Hodnotiace kritériá

Hodnotenie/

bodová škála

1.1 Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na predkladanie projektov

áno/nie

1.2 Súlad projektu s RIS3 SK

áno/nie

1.3 Súlad projekt s oblasťami špecializácie RIS3 SK

áno/nie

1.4 Súlad projektu s príručkou pre žiadateľa/schémou štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci

áno/nie

1.5 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými aktivitami v oblasti, na ktorú je projekt zameraný

áno/nie

 

Vo vzťahu k zadefinovaným vylučovacím hodnotiacich kritériám musí byť kladený dôraz najmä na nasledovné skutočnosti:

1.      Súlad projektu s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na predkladanie projektov

Základný popis súladu s kritériom: Pri plnení tohto kritéria si je potrebné v prvom rade dobre uvedomiť deliacu líniu medzi projektami výskumu a vývoja zameraných na stredno až dlhodobý časový rámec (medzi ktoré patria aj priemyselné výskumno-vývojové centra) a projekty na podporu inovácií v podnikateľskom sektore. Výskumno-vývojové partnerské projekty podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a projekty na podporu inovácií a výskumu v priemysle/bez partnerov podporuje Ministerstvo hospodárstva SR.

 

V tomto zmysle bola definovaná aj celková intervenčná logika a programová stratégia OP Výskum a inovácie. Výskumno-vývojové projekty sa vyznačujú istými vlastnosťami, ktoré ich odlišujú od projektov inovačných, pričom dôraz je potrebné klásť na nasledovné 2 požiadavky na výskumno-vývojové projekty, ktoré musia byť veľmi jasne popísané v rámci opisu projektu (výskumný zámer):

-        zameranie na výskum a vývoj, ktorého výsledky majú mať potenciál využiteľnosti v praxi (t.j. nejde o primárne zameranie na inovácie) – v rámci podporených projektov je možné obstarávať len výskumnú infraštruktúru (t.j. v žiadnom prípade nemôžu byť podporené nákupy technológií, ktoré by boli využívané, resp. využiteľné priamo vo výrobnom procese podnikateľských subjektov) a výskum a vývoj v projekte musí tematicky súvisieť s produktami a službami, ktoré podnikateľský subjekt ponúka. Predmetom predkladaného projektu nemôžu byť napríklad procesné inovácie a pod., ktoré boli predmetom projektov podporovaných v programovom období 2007 – 2013 z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a ktoré sú predmetom výziev Ministerstva hospodárstva SR v rámci relevantnej časti OP VaI.

 

-      zameranie na vysokokvalitný výskum a vývoj – každý projekt musí v časti 1.1 opisu projektu veľmi dobre popísať výskumnú tému, resp. témy, na ktoré bude zameraný. Musí obsahovať konkrétny popis témy v medzinárodnom meradle – vrátane odkazov na relevantné nosné publikačné výstupy, ktoré sú brané ako prelomové/určujúce trendy v medzinárodnom meradle. Žiadny podporený projekt nemôže byť zameraný na témy, ktoré už boli vyriešené, ale musí byť zameraný na nové oblasti, v ktorých je naozaj potrebné robiť príslušný výskum a/alebo vývoj.  Popis výskumno-vývojovej témy musí byť dostatočne konkrétny presne v štruktúre odporúčaného textu v rámci opisu projektu.

 

2.      Súlad projektu s RIS3 SK

Základný popis súladu s kritériom: RIS3 SK okrem tematických priorít (tzv. oblastí špecializácie RIS3 SK v kapitole 4), obsahuje aj základnú víziu, 4 strategické ciele a sériu štyroch skupín čiastkových cieľov a opatrení. Tieto sú popísané v kapitole 6 a 7 RIS3 SK a súčasne vybrané čiastkové ciele RIS3 SK sú aj cieľmi výzvy na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier. Každý podporený projekt musí svojimi plánovanými konkrétnymi výstupmi prispievať aj k plneniu cieľov RIS3 SK a tento príspevok projektu k plneniu vybraných čiastkových cieľov RIS3 SK musí byť dostatočne konkrétne popísaný v opise projektu.

3.      Súlad projekt s oblasťami špecializácie RIS3 SK

Základný popis súladu s kritériom: V kapitole 4 RIS3 SK sú uvedené špecializácie. Jednak oblasti špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít – 5 oblastí. Každý z podaných projektov sa musí zamerať na jednu, alebo viaceré z uvedených piatich oblastí.

-      materiálový výskum a nanotechnológie

-      informačno-komunikačné technológie

-      biotechnológie a biomedicína

-      pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu

-      udržateľná energetika a energie

 

RIS3 SK súčasne obsahuje v kapitole 4 hospodárske špecializácie – 4 oblasti hospodárskej špecializácie a 6 oblastí perspektívnej špecializácie. Každý z podaných projektov musí jasne popísať, aké konkrétne výsledky majú dosiahnuť výskumno-vývojové aktivity projektu, ktoré budú mať potenciál uplatniteľnosti v niektorej z týchto 10 oblastí:

 

-     
Automobilový priemysel a strojárstvo

-      Spotrebná elektronika a elektrické prístroje                                 OBLASTI HOSPODÁRSKEJ

-      Informačné a komunikačné produkty a služby                                       ŠPECIALIZÁCIE

-      Výroba a spracovanie železa a ocele

  

-     
Automatizácia, robotika a digitálne technológie

-      Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin

-      Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických                     

substancií (vrátane smart fertilizations)                                      PERSPEKTÍVNE  OBLASTI

-                       -         Kreatívny priemysel                                                                              ŠPECIALIZÁCIE

-      Zhodnocovanie domácej surovinovej základne

-      Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania

surovín a odpadov v regióne výskytu.

 

Popis výsledkov/výstupov potenciálne využiteľných pre tieto oblasti nemôže byť vo všeobecnej rovine, ale musí byť dostatočne konkrétny, aby bolo možné označiť toto kritérium za splnené.

4.      Súlad projektu s príručkou pre žiadateľa/schémou štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci

Základný popis súladu s kritériom: V tomto kritériu je potrebné dávať veľmi veľký dôraz na plný súlad s pravidlami štátnej pomoci a schémou štátnej pomoci. Súlad s pravidlami štátnej pomoci sa posudzuje aj v rámci administratívnej kontroly podaných projektov, ako aj v rámci odborného hodnotenia projektu a je skúmaný na štyroch základných úrovniach:

-        úroveň projektu a jeho plánovaných aktivít – v tejto oblasti upozorňujeme najmä na to, aby boli aktivity projektu zaradené správne do základného výskumu, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, pomoci na výskumnú infraštruktúru a nezávislého výskumu. Napríklad – v prípade, ak projekt bude obsahovať účelovo aktivitu na základný výskum, ktorý podľa svojho popisu a plánovaných výstupov nebude mať charakter základného výskumu v zmysle definície uvedenej v schéme štátnej pomoci, projekt nebude v súlade so schémou a pravidlami štátnej pomoci a nebude môcť byť podporený.

-      úroveň žiadateľa a partnerov-podnikateľských subjektov – na úrovni podnikateľských subjektov sa bude overovať najmä správne zaradenie podnikov do kategórie malý, stredný a veľký a nezávislosť týchto podnikateľských subjektov medzi sebou.

-         úroveň partnerov – organizácie mimo schémy štátnej pomoci – bude sa overovať to, či v rámci projektu tieto organizácie budú naozaj realizovať nezávislý výskum, ktorý nepodlieha pravidlám štátnej pomoci. Súčasne sa bude overovať aj nezávislosť všetkých partnerov a žiadateľa. V prípade, že v niektorej z týchto otázok vzniknú pochybnosti, bude realizované podrobnejšie overovania, či takáto organizácia je naozaj v rámci projektu organizáciou, na ktorú sa naozaj nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci. V prípade, že sa zistí, že na niektorého z takýchto partnerov sa mali uplatňovať pravidlá štátnej pomoci, projekt nebude v súlade s pravidlami štátnej pomoci a nebude možné ho podporiť.

-         konzorcium ako celok (t.j. žiadateľ a všetci partneri) – bude sa overovať, či konzorcium ako celok spĺňa podmienky efektívnej spolupráce, ktorá je podmienkou definovanou priamo vo výzve. V tejto súvislosti upozorňujeme, že percentuálne limity podielov na rozpočte projektu platné pre efektívnu spoluprácu platia nielen pre podanie projektu a plánovaný rozpočet, ale musia byť dodržané aj počas celej doby implementácie projektu.

5.      Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s už realizovanými aktivitami v oblasti, na ktorú je projekt zameraný

Základný popis súladu s kritériom: Výskumno-vývojová téma musí priamo vychádzať z aktivít, ktoré už v minulosti žiadateľ a jeho partneri realizovali. Aktivity, na ktoré projekt nadväzuje, je potrebné popísať v profiloch žiadateľa a partnerov projektu, ako aj v popise výskumno-vývojovej témy v opise projektu. Na splnenie tohto kritériá je nevyhnutné, aby bola jasná väzba medzi minulými výskumno-vývojovými aktivitami a plánovanými výskumno-vývojovými aktivitami predkladaného projektu. Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier umožňuje aj úplne nové aktivity, v ktorých žiadateľ a ani partneri nerobili žiadny výskum ani vývoj – vtedy je toto kritérium nerelevantné a nebude sa pri hodnotení projektu uplatňovať. Avšak táto skutočnosť musí byť zdôraznená a detailne popísaná v opise projektu a musí vychádzať zo skúsenosti a kvality konzorcia ako celku – t.j. musí byť jasné, že výskum a vývoj v úplne novej oblasti vie žiadateľ spolu partnermi zrealizovať.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť