23. februára 2021

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR konajúce prostredníctvom Výskumnej agentúry týmto oznamuje žiadateľom, ktorí podali žiadosti o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola (uzávierka 30.9.2020) Výzvy na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie, kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01​, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí spôsobenej zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a súbežne prebiehajúceho procesu hodnotenia v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.2-01 budú niektoré rozhodnutia vydané až po uplynutí 70-dňovej lehoty vyplývajúcej z platného Systému riadenia EŠIF.

Doteraz nevydané rozhodnutia k žiadostiam o NFP predloženým v rámci uvedeného hodnotiaceho kola budú vydané v lehote najneskôr do 21.5.2021, pričom o neskoršom termíne  vydania rozhodnutia budú všetci dotknutí žiadatelia informovaní aj individuálne.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť