17. februára 2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP dopytovo orientovaných projektov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov v rámci prioritnej osi:

  • PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívny a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov v ekonomickej oblasti.

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.02.2023

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo orientovaných projektov

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť