27. apríla 2021

Proces zazmluvňovania projektov v gescii Výskumnej agentúry (VA) úspešne napreduje. V marci a apríli tohto roka sa podarilo kompletne zazmluvniť ďalšie dve výzvy operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Dvanásť dopytovo-orientovaných projektov z oblasti výskumu a inovácií tak dostalo zelenú a môžu sa začať realizovať.

Implementáciu v krátkom čase tak naštartuje deväť projektovVýzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19“ (kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01).

Celková výška nenávratného finančného príspevku (NFP) pre tieto projekty je viac ako 17,6 mil. eur. Financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja si rozdelia slovenské univerzity, subjekty privátneho aj neziskového sektora a SAV.

Táto výzva je zameraná na stále aktuálnu tému, ktorou je pomoc v boji s pandémiou, pričom bola podporená participácia slovenských vedeckých inštitúcií v medzinárodných projektoch formou priamej účasti alebo vytvorením bilaterálnej spolupráce. Ide o zapojenie sa do širokého rozsahu programov, fondov, nadácií, iniciatív a grantov v rámci „CORONA – platformy Európskeho výskumného priestoru“.

Od zapojenia slovenskej vedeckej komunity do medzinárodných projektov sa očakáva významný synergický efekt pri hľadaní riešení pre boj s ochorením COVID-19 na Slovensku, a zároveň vytvorenie nových možností spolupráce na medzinárodnom poli vedy a výskumu pre slovenské vedecké tímy.


Ďalšou vyhodnotenou výzvou je „Výzva na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji“, (kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05).

Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty, ktoré uspeli vo výzve (kód OPVaV-2015/3.1/01-SORO) v  predchádzajúcom programovom období 2007-2013 v operačnom programe Výskum a vývoj. V minulom programovom období prijímatelia obstarávali výskumnú infraštruktúru a predkladali „Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnú stratégiu na roky 2016 – 2023“.  
V troch aktuálne zazmluvnených projektoch v objeme necelých 2 mil. eur (NFP), tak už v rámci stále prebiehajúceho operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prijímatelia NFP z Bratislavského kraja využijú poskytnuté prostriedky na modernizáciu výskumnej infraštruktúry a začnú realizovať naplánované výskumné aktivity s cieľom podpory multidisciplinárnych konzorcií výskumných podnikateľských a nepodnikateľských inštitúcií. Zároveň sa od týchto projektov očakáva, že umožnia prijímateľom uchádzať sa úspešne o podporu vo  výzvach programu Horizont Europe.

Projekty:
https://www.itms2014.sk/projekt?id=4f4465c5-7e02-47e6-a9c4-781a5bec553e;https://www.itms2014.sk/projekt?id=8e201b8f-8cce-474e-9b07-0b2a5ad18ae9;
https://www.itms2014.sk/projekt?id=033bdf07-183c-4994-af6e-1e9aa41c8832.

 

Posunom ďalších projektov do procesu implementácie sa posilňuje nastúpený pozitívny trend v postupnom zvyšovaní čerpania financií, ktoré plynú do slovenskej vedy a výskumu. „Výskumná agentúra robí všetky opatrenia a kroky preto, aby naplnila svoju hlavnú úlohu, ktorou je podpora vedy a výskumu na Slovensku zo zdrojov Európskej únie,“ povedal generálny riaditeľ VA Juraj Waczulík.

 

Ďalšie relevantné informácie sú k dispozícii na webových sídlach www.opii.gov.sk (www.opvai.sk) a www.vyskumnaagentura.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť