22. septembra 2016

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 22.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Dôvodom usmernenia č. 3 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy – Zoznam projektových merateľných ukazovateľov – špecifický cieľ 1.2.1, DSVaV.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť