6. novembra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 6.11.2018 usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

Cieľom usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (ďalej len „usmernenie“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti so snahou optimalizovať súbor podmienok pre posúdenie projektového zámeru v kontexte existujúcej právnej úpravy a s prihliadnutím na materiálno - technické, ako i kapacitné zázemie časti oprávnených partnerov, zohľadňujúc pri tom charakter realizovaných hlavných aktivít, čo v konečnom dôsledku môže prispieť k zvýšeniu absorpčnej kapacity výzvy a kvality predkladaných projektových zámerov. V nadväznosti na uvedené rozšíril poskytovateľ oblasť pôsobnosti podmienky pre posúdenie projektového zámeru súvisiacej s územnou oprávnenosťou o možnosť realizovať časť projektového zámeru pri súčasnom splnení stanovených podmienok mimo oprávneného územia, a to v Bratislavskom kraji.

Usmernením sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok pre posúdenie projektového zámeru.

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 6. novembra 2018.

Úplné znenie usmernenia k vyššie uvedenej výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva nájdete tu:

OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť