8. apríla 2019

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 08. apríla 2019 Usmernenie č. 2 k  výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.

Link na výzvu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01/

 

Usmernenie č. 2 sa týka okrem výzvy nasledovných dokumentov:

Novou prílohou je príloha 1.17 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa 8. apríla 2019. Usmernenie č. 2 je zverejnené pri samotnej výzve aj s vyznačenými zmenami a novými prílohami v znení usmernenia č. 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť