25. júla 2018
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na výber odborných hodnotiteľov, zverejnenej dňa 28.5.2018 za účelom zostavenia Zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  OP VaI v prioritných osiach:
1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.
 
Usmernenie č. 1 má platnosť a účinnosť k 25.7.2018.  
Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: hodnotitel@vyskumnaagentura.sk. Všetky podmienky sú súčasťou zverejneného Usmernenia č. 1 a jeho príloh tu: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť