18. marca 2020
Dňa 18. marca 2020 bola zverejnená Riadiacim orgánom operačného programu Integrovaná infraštruktúra Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3
Predmetom Dodatku č. 3 bolo zlúčenie operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Dodatok č. 3 upravuje aj predlženie lehoty platnosti Schémy do 31.12.2022.
Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č.2 a č.3 bola zverejnená v Obchodnom vestníku 54/2020
Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2492532

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť