31. augusta 2017

Na základe povahy a rozsahu zmeny OPVaI a doručených stanovísk dotknutých subjektov MŠVVaŠ SR ako rezortný orgán v spolupráci s MŽP SR vydalo dňa 23.08.2017 Rozhodnutie, že zmena OPVaI sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., tzn. proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený zisťovacím konaním s prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy II smernice 2001/42/ES.

 

Zisťovacie konanie_Rozhodnutie_OPVaI

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť