15. marca 2022

Výskumná agentúra zverejňuje pre svojich prijímateľov NFP Návod ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní vo verejnej časti ITMS2014+. 

Cieľom návodu je poskytnúť technicko-funkčný popis funkcionality spojenej s evidovaním, aktualizáciou a predložením verejného obstarávania na neverejnú časť ITMS2014+.

Návod nenahrádza žiadne záväzné postupy alebo metodické usmernenia týkajúce sa verejných obstarávaní, ale len detailnejšie popisuje proces aktualizácie údajov na projekte pre verejné obstarávania a ich rôzne spôsoby predloženia, vrátane žiadosti o vykonanie kontroly a je plne v súlade s aktuálne platným Usmernením CKO č. 7 – Evidovanie verejného obstarávania v systéme ITMS2014+.

(https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/4868_usmernenie-cko-c-7-verzia-2.zip).

Veríme, že návod bude pre vás užitočný.

Návod ohľadom správy a predloženia verejných obstarávaní vo verejnej časti ITMS2014+. 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť