4. apríla 2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie v spolupráci s Výskumnou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom OP VaI dňa 14.8.2018 vyhlásili 5 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu bola 288 mil. eur. Výzvy boli uzavreté 29. marca 2019.

Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste.

Následne na to bol kompletne prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. Výzvy na DSV boli vyhlásené opätovne, avšak s upravenými vstupnými požiadavkami na konzorcium, sprísnenými podmienkami poskytnutia príspevku, a hlavne požiadavkami na posudzovanie výskumných stratégií zahraničnými expertmi pred samotným predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a novými hodnotiacimi kritériami oproti výzve, ktorá bola zrušená v roku 2017.

Na Výskumnú agentúru bolo predložených 84 výskumných stratégií. Proces posudzovania výskumných stratégií potenciálnych projektov DSV zahraničnými expertmi je úspešne ukončený a k 29. marcu 2019 bolo prostredníctvom systému ITMS 2014+ podaných 63 žiadostí o poskytnutie NFP:

– 7 žiadostí o NFP v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie

– 22 žiadostí o NFP v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

– 11 žiadostí o NFP v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie

– 13 žiadostí o NFP v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

– 10 žiadostí o NFP v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Keďže neustále vznikajú pochybnosti o potenciálnych prijímateľoch v rámci výziev, ministerstvo školstva sa rozhodlo zverejniť zoznam predložených žiadostí o NFP. V histórii čerpania EÚ fondov sa ešte pri žiadnom operačnom programe zoznam nezverejňoval. Zoznam je výstupom z neverejnej časti systému ITMS 2014+. Proces administratívneho overovania, teda toho, či žiadatelia a ich partneri v rámci konzorcia splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku, sa ešte len začne po ich doručení.

PRÍLOHA - Zoznam predložených žiadostí o NFP (výstup z neverejnej časti systému ITMS 2014+)

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť