30. augusta 2019

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Oprávneným miestom realizácie je územie SR okrem Bratislavského kraja.

Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu mikro-, malého a stredného podniku (MSP).

V rámci výzvy budú podporované projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych aktov a právnych predpisov SR a EÚ. Sociálna inovácia, ktorá má byť predmetom uvedenia na trh (komercializácie), musí mať najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu preukázateľne zabezpečenú prevádzkyschopnosť, resp. byť etablovaná do interných procesov žiadateľa.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4 500 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 8. 2019

Typ výzvy: otvorená

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť