24. októbra 2018

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre prijímateľov, cieľom ktorého bude predstaviť postupy zadávania a kontroly zákaziek zadávaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ (poskytovateľ) poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (NFP). 

Tieto typy zákaziek boli vypustené spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, ktorého novela nadobudla účinnosť dňa 26.9.2018.

Predmetný informačný seminár je určený pre prijímateľov, ktorí s ohľadom na výšku poskytnutej pomoci (50% a menej) a s ohľadom na aktuálny stav v akom sa nachádza proces obstarávania v rámci projektu môžu postupovať v súlade s predmetnou novelou zákona o verejnom obstarávaní (t.j. v prípade, ak nezačali verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 25.09.2018 alebo v prípade, že verejné obstarávanie začali podľa predpisov účinných do 25.09.2018, tak toto verejné obstarávanie zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 zákona o verejnom obstarávaní).

 

Termín konania: 26.10.2018 o 10:00 hod.

Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, zasadacia miestnosť č. 20

Vašu účasť prosím potvrďte do štvrtka 25.10.2018 do 13:00 na email vyzvy@mhsr.sk. Do predmetu emailu uveďte INFOSEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV.

Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

 

Prezentácia

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť