28. augusta 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, zameranú na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“), plánuje ukončením 2. hodnotiaceho kola predmetnú výzvu uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia uvedenej výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci predmetnej výzvy.  

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť