17. augusta 2022

MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/9.3-01.

 Rozsah vykonaných zmien:

·         Zmluvy o poskytnutí NFP – zmeny v čl. 5.1 + časť prílohy;

·         príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – VZP – zmeny v čl.1, čl. 18;

·         Harmonogram finančnej realizácie aktivít projektu – nová príloha

·         Zmluva o NFP výzva 9.3 (doplnené články 2-12 a 2-13)

·         Príloha č. 1 VZP zmluvy o NFP výzva 9.3 (aktualizované číslovanie príloh)

·         Zmluva o partnerstve (aktualizované číslovanie príloh)

Vzor zmluvy o NFP je účinný od 15.8.2022. Aktualizovanú Zmluvu o NFP nájdete priamo pri výzve: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202193-01/

Dovoľujeme si upriamiť pozornosť prijímateľov na novú prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP: Záväzný harmonogram finančnej realizácie projektu. 

Formulár harmonogramu je potrebné vyplniť v súlade s čl. 5 bod 5.1 Zmluvy, nasledovne:

-          prvá Žiadosť o platbu má obsahovať všetky výdavky od začatia realizácie aktivít projektu do konca mesiaca, ktorý predchádzal nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a má byť predložená do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;

-          každá ďalšia Žiadosť o platbu má byť predložená za trojmesačné obdobie, ktoré začína mesiacom, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP. Ďalšie Žiadosti o platbu majú obsahovať všetky výdavky vynaložené za predošlé trojmesačné obdobie a majú byť podané najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia tohto trojmesačného obdobia.

V zmysle čl. 14  bod 1 písm. l) a m) prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sú prijímatelia povinní predkladať žiadosti o platbu v súlade s týmto záväzným harmonogramom a majú byť predložené v stanovenom termíne. Ak budú deklarované výdavky za to isté obdobie vo viacerých Žiadostiach o platbu budú považované za neoprávnené.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť