Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov.

Výzva svojím zameraním podporuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a ponúka slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a byť aktívnymi pri zavádzaní inteligentne riadených technológií a systémov vo svojich produkčných prevádzkach.

Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok (stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie) za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov, a to prostredníctvom realizácie viacerých (minimálne 3) prvkov inteligentných riešení špecifikovaných vo výzve.

Výzva z hľadiska jej vecného zamerania nadväzuje na výzvu na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15), ktorá bola uzavretá 31. 7. 2018 s tým, že oproti uvedenej uzavretej výzve došlo k rozšíreniu možností zamerania projektov (typov počiatočných investícií), v dôsledku čoho sú v rámci aktuálnej výzvy oprávnené nielen investície do zásadnej zmeny výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ale aj investície vo forme založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie výroby na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali. Oproti uvedenej uzavretej výzve došlo v aktuálnej výzve taktiež k vypusteniu podmienky poskytnutia príspevku, v zmysle ktorej boli žiadatelia povinní mať najneskôr ku dňu predloženia projektu začaté verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu. K vypusteniu danej podmienky došlo najmä v nadväznosti na prijatie novely zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 26.9.2018, v rámci ktorej boli spod pôsobnosti tohto zákona vyňaté zákazky zadávané osobami, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom podľa tohto zákona, ktorým poskytovateľ poskytne na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 50 % a menej finančných prostriedkov z celkových oprávnených výdavkov projektu, v prípade ak nezačali verejné obstarávanie podľa predpisov účinných do 25.09.2018, alebo ak verejné obstarávanie začaté podľa predpisov účinných do 25.09.2018 zrušili v súlade s § 187d, resp. § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky (veľký podnik musí do aktivít súvisiacich s prevádzkou projektu zapojiť MSP).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 mil. EUR.     

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

 

Informačné semináre k výzve

 

 

Informácia pre žiadateľov:

V súvislosti s preventívnymi opatreniami pre zníženie rizika šírenia koronavírusu sa až do odvolania rušia všetky osobné konzultácie, stretnutia ako aj informačná linka. Vaše žiadosti o informácie a otázky prosíme zasielať elektronicky.

Ďakujeme za pochopenie

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorú na území krajiny vyhlásila vláda Slovenskej republiky dňa 12. 3. 2020, dôjde k ukončeniu konaní o ŽoNFP vydaním príslušných rozhodnutí až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1. hodnotiaceho kola (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 29.3.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutí v konaní o ŽoNFP je do 29.05.2020.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu predložených žiadostí o NFP, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1. hodnotiaceho kola (termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 29.3.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.03.2020.

 

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 26.03.2019 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 1“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 1, ods. 1, ods. 3, písm. c) a ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v spojitosti s § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom úpravy bola potreba zosúladiť ustanovenia výzvy týkajúce sa spôsobu, akým žiadateľ, štatutárny orgán žiadateľa, každý člen štatutárneho orgánu žiadateľa, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP preukazuje splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 10Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“, ako aj spôsobu, akým poskytovateľ overuje splnenie tejto podmienky s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a s aktuálnymi technickými možnosťami informačného systému, prostredníctvom ktorého je poskytovateľ oprávnený overovať danú podmienku poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. marca 2019.

 

Upozornenie pre žiadateľov:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie upozorňuje žiadateľov, že dňa 1.4.2014 bol na webovom sídle OP VaI v časti https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ zverejnený aktualizovaný dokument „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, verzia 2.0“. V tejto súvislosti je potrebné od tohto dátumu využívať pri vypĺňaní Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP aktualizovanú verziu dokumentu.

 

Informácia pre žiadateľov:

S ohľadom na dopyt predložených žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 1. hodnotiaceho kola informujeme potenciálnych žiadateľov, že v najbližších dňoch dôjde zo strany poskytovateľa k navýšeniu indikatívnej alokácie výzvy. 

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 11.04.2019 vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 2“) je:

 1. úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu,
 2. úprava prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,
 3. úprava prílohy č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Dôvody úprav boli nasledovné:

 1. Zabezpečenie plynulého a efektívneho využitia finančných prostriedkov z operačného programu Výskum a inovácie vzhľadom na záujem žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci uvedenej výzvy.
 2. Zohľadnenie existencie možnosti vytvárať elektronické dokumenty a ich podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou priamo v elektronickom prostredí, ako aj vydávať dokumenty v elektronickej forme zo strany verejných inštitúcií a relevantných subjektov.
 3. Zabezpečenie vykazovania cieľových hodnôt uvedených merateľných ukazovateľov projektu aj v projektoch, predmetom ktorých je inovácia produktu. Zároveň dôvodom doplnenia poznámky pod čiarou č. 6 týkajúcej sa usmernenia k spôsobu stanovenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je zabezpečenie správneho stanovovania relevantnosti príslušných merateľných ukazovateľov v závislosti od typu inovácie, ktorá sa má dosiahnuť realizáciou projektu.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2
 • príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov za Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 2

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 11. apríla 2019.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 1. júla 2019 vydalo Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 3“) je zohľadnenie zmien vyplývajúcich z legislatívy, konkrétne zákona č. 154/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „novela zákona o príspevku z EŠIF“).

S účinnosťou od 1. júla 2019 sa na základe novely zákona o príspevku z EŠIF vypúšťa potreba súhlasu dotknutej osoby na vyžiadanie výpisu z registra trestov a túto skutočnosť je potrebné zohľadniť v znení výzvy, ako aj v jej príslušných prílohách.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 3
 • príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o NFP, formulár prílohy č. 12 ŽoNFP – Súhlas pre poskytnutie výpisu z registra trestov za formulár prílohy č. 12 ŽoNFP – Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu registra trestov
 • Inštrukcia k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za Inštrukciu k vyplneniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v znení Usmernenia č. 3.

Usmernením č. 3 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 1. júla 2019.

 

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 2. decembra 2019 vydalo Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom Usmernenia č. 4 k výzve zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len „Usmernenie č. 4“) je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a zmena termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola.

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 4.

Usmernením č. 4 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 2. decembra 2019.

 

USMERNENIE č. 5

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. apríla 2020 Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle  (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).  

Cieľom Usmernenia č. 5 je úprava výzvy a prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v súvislosti s:

 • mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19,
 • zlúčením operačného programu Integrovaná infraštruktúra s operačným programom Výskum a inovácie.  

Usmernením č. 5 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná Infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 5 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy v znení Usmernenia č. 4 za text výzvy v znení Usmernenia č. 5;
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 4 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5.

 

Usmernenie č. 5 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7. apríla 2020.

 

 

Informácia pre žiadateľov

V súvislosti so znížením finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 (ďalej len "výzva"), ktoré bolo oznámené žiadateľom prostredníctvom Usmernenia č. 5 k výzve, informujeme žiadateľov, že Ministerstvo hospodárstva SR ponecháva výzvu naďalej otvorenú a neplánuje ju zavrieť ani po ukončení aktuálne prebiehajúceho 5. hodnotiaceho kola. 

Napriek skutočnosti, že dopyt predložených ŽoNFP aktuálne prekročil disponibilnú alokáciu výzvy, naďalej poukazujeme na možnosť  predkladania ŽoNFP v rámci výzvy.

Ministerstvo hospodárstva SR totiž plánuje využiť v rámci výzvy zásobník projektov, keďže aj v nadväznosti na optimalizáciu riadenia finančnej alokácie časti OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR (napr. priebežné uvoľňovanie finančných prostriedkov z iných výziev), je možné očakávať, že dôjde k úprave alokácie výzvy s cieľom maximálneho uspokojenia dopytu žiadateľov. Uvedené znamená, že v prípade žiadateľov, ktorým bude vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, dôjde v prípade dodatočného navýšenia alokácie výzvy k preskúmaniu týchto rozhodnutí a ich zmene na rozhodnutia o schválení ŽoNFP za podmienky, že žiadateľ a ŽoNFP bude naďalej spĺňať požadované podmienky poskytnutia príspevku.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 - Produktové línie a podporované odvetvia pre doména RIS3 SK

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Test úplnosti ŽoNFP

Ako pracovať s výzvou

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť