Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06).

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre tvorbu nových inovatívnych riešení  podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, najmä nových obchodných modelov a sieťovania, zakladanie klastrov, ako aj stimulovanie inovačného procesu prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu a podpora využívania výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti MSP.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 9 829 047,00  EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 05. 04. 2017

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 4 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06. 

Predmetom Usmernenia č. 4 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení usmernenia č. 2

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 4 + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť