Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) (kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06).

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre tvorbu nových inovatívnych riešení  podnikateľských subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, najmä nových obchodných modelov a sieťovania, zakladanie klastrov, ako aj stimulovanie inovačného procesu prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu a podpora využívania výstupov kreatívneho priemyslu za účelom zlepšenia inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti MSP.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 9 829 047,00  EUR.

Dátum vyhlásenia vyzvania: 05. 04. 2017

K uzavretiu vyzvania dôjde po schválení národného projektu. Informáciu o uzavretí vyzvania zverejní SO pre OP VaI na webovom sídle www.opvai.sk

Typ vyzvania: otvorené

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23.07.2018 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06.  

Cieľom Usmernenia č. 2 je zabezpečiť optimalizáciu vyzvania vo vzťahu k úprave zoznamu merateľných ukazovateľov relevantných pre predmetné vyzvanie, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 sa príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 1 v plnom rozsahu nahrádza prílohou č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 2.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 23. júla 2018.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení usmernenia č. 2

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty vyzvania v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť