RO/SO je oprávnený zabezpečiť implementáciu OP alebo jeho časti prostredníctvom jedného alebo viacerých národných projektov. Národným projektom je projekt, ktorý z hľadiska jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších atribútov rieši komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované z EŠIF s celonárodným dopadom, je viazaný na stratégiu OP a realizácia jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných politík alebo tieto politiky dopĺňa.

Národný projekt realizuje na návrh poskytovateľa prijímateľ

a) určený v OP, alebo

b) ktorého kompetencie spojené s realizáciou projektu vyplývajú priamo z osobitných predpisov, alebo

c) schválený Monitorovacím výborom OP.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť