Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty v oblasti kreatívneho priemyslu zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh a/alebo na inováciu produkčného procesu. Oprávnené sú projekty realizované na území Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, ktoré majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP a zároveň ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov. Oprávnenou činnosťou je nákup nového dlhodobého majetku využívaného pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu. Súčasne s uvedenou činnosťou môžu byť predmetom projektu aj zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

UZAVRETIE VÝZVY

 

UPOZORNENIE:

Po odstránení technických problémov je opäť v platnosti telefonický kontakt uvedený vo výzve: + 421 / 2 / 4854 1413 .

Ďakujeme za pochopenie.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 29.06.2017 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zmene poskytovateľa zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Ministerstvo hospodárstva SR, doplnenie spresňujúcich informácií týkajúcich sa elektronického predkladania žiadostí o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“) a zároveň úprava textu v rámci podmienky nezačať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP (podmienka poskytnutia príspevku č. 14).

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

- dokument výzvy na dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1

- príloha č. 1 výzvy – v častiach:

  • Formulár žiadosti o NFP na Formulár žiadosti o NFP v znení Usmernenia č. 1
  • Príloha č. 5 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov na Prílohu č. 5 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1, a to z dôvodu zmien v prílohách:

č. 5.2 ŽoNFP - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, ktorá sa Usmernením č. 1 mení na prílohu č. 5.2 ŽoNFP - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu v znení Usmernenia č. 1,  

č. 5.3 ŽoNFP - Value for Money, ktorá sa Usmernením č. 1 mení na prílohu č. 5.3 ŽoNFP – Value for Money v znení Usmernenia č. 1

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2

- príloha č. 3 výzvy – Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou na Schému na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou v znení Dodatku č. 1

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 29. júna 2017.

Upozornenie pre žiadateľov

V súvislosti s vyššie uvedenou aktualizáciou výzvy, vykonanou dňa 29.06.2017 na základe Usmernenia č. 1 k výzve, si dovoľujeme upozorniť žiadateľov, že predmetná aktualizácia má dopad na zmenu formuláru ŽoNFP s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 20.09.2017 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07).

Cieľom Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07 (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy vo vzťahu k zmene sídla poskytovateľa - Ministerstva hospodárstva SR.

Usmernením č. 2 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 na dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 20. septembra 2017.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvY s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie, konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07, zameranú na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji (ďalej len „výzva“), plánuje ukončením 2. hodnotiaceho kola predmetnú výzvu uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP. Po termíne uzavretia uvedenej výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci predmetnej výzvy.  

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov v znení Usmernenia č. 1  

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis v znení Dodatku č. 1

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Identifikácia synergií a komplementarít

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

        

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Určenie postupu verejného obstarávania

ODPOVEDE NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)_doplnené

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť