Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

 

V rámci výzvy môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie. V rámci podporeného projektu musí byť preukázaný súlad cieľov žiadateľa o pomoc popísaných v dokumente Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou oprávneného projektu s niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo integrovaných rozvojových trendov, ktorými je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a zároveň s niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej  domény RIS3 SK.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom na území Bratislavského kraja pričom oprávnenou aktivitou je  rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 300 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  28. 02. 2020

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR 

 

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy č. 29

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 3. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29, zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji neukončilo konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola v zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je august 2021.

 

Informácia o predpokladanom termíne na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 28 a č. 29

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že v rámci 1. hodnotiaceho kola Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28, zameranej na podporu sieťovania podnikov a Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29, zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji neukončilo konanie o žiadostiach o NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola zmysle Systému riadenia EŠIF a to z dôvodu veľkého počtu paralelne posudzovaných žiadostí o NFP v rámci viacerých výziev (resp. hodnotiacich kôl) ako aj z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu.

Predpokladaný termín ukončenia konania je v polovici marca 2021.

 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 31. decembra 2020 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29, zameranú na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 z 30. novembra 2020 na 31. decembra 2020, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 po uplynutí termínu 31. 12. 2020 z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu na predkladanie ŽoNFP.

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

Informácia pre žiadateľov o aktualizácii výzvy ku dňu 06.05.2020

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 1. decembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29)

Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29 je úprava prílohy výzvy v súvislosti s aktualizáciou Schémy pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • príloha č. 3 výzvy – Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 1​. decembra 2020.

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis na podporu sieťovania podnikov

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Produktové línie a určujúce trendy pre domény RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

Dokumenty v pôvodnom znení 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť