Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30).

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj podnikania MSP a ich spolupráce so strednými odbornými školami (ďalej len „SOŠ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súvislosti s realizáciou opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy EK Catching up regions a tým prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov SOŠ s ohľadom na aktuálne trendy na trhu práce. Cieľ výzvy bude realizovaný prostredníctvom podpory projektov zameraných na nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku , ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu  alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 90 % z celkových oprávnených výdavkov.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie spôsobu preukazovania splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa a s cieľom zrýchlenia konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpilo MH SR pokračuje v uplatňovaní nasledovných zjednodušení:

  • žiadateľ nie je povinný predložiť Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP,
  • žiadateľ nie je povinný predložiť Test podniku v ťažkostiach,
  • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
  • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 3 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 12. 2020

 

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZATVORENÍ VÝZVY

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje žiadateľom, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30) plánuje uzavrieť predmetnú výzvu v termíne 30. júla 2021, t.j. po uplynutí 2. hodnotiaceho kola.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30, t.j. 30. júl 2021 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.

Presný dátum uzavretia výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

 

Ministerstvo hospodárstva SR posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-30

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji z 31. marca 2021 na 30. apríla 2021, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a aktuálny stav v prebiehajúcich konaniach o žiadostiach o NFP v rámci jednotlivých výziev na predkladanie ŽoNFP.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 9. marca 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-30). 

 Cieľom Usmernenia č. 1 je reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, a to:

-     zavedením alternatívy pre žiadateľov preukazovať vybrané podmienky poskytnutia príspevku na základe hospodárskych výsledkov za niektorý z posledných dvoch rokov, ktoré predchádzajú roku predloženia ŽoNFP. 

-   zavedením možnosti predĺžiť lehotu na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP počas trvania mimoriadnej situácie na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadateľa v dôsledku obmedzeného fungovania orgánov verejnej správy.

Zároveň je cieľom tohto usmernenia upraviť postupy súvisiace s predkladaním doplneného formuláru ŽoNFP a spôsob komunikácie s kontaktnou osobou žiadateľa pri doručovaní písomností a informácií v rámci konania o žiadosti. 
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy,
  • Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
  • Inštrukcia k vyplneniu formulára ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
  • Formulár prílohy č. 4 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP.


Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 09​. marca 2021.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť