Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán ​​​v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu​ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26).​

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja, stanovených vo výzve, v oblasti cestovného ruchu v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions)prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu.  ​

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie spôsobu preukazovania splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa a s cieľom zrýchlenia konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpilo MH SR v rámci výzvy k nasledovným zmenám oproti predchádzajúcim výzvam na predkladanie ŽoNFP, ktoré by mali žiadateľom zjednodušiť prípravu ŽoNFP:

 • žiadateľ nie je povinný predložiť Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP,
 • žiadateľ nie je povinný predložiť Test podniku v ťažkostiach,
 • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
 • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov na podmienku poskytnutia príspevku č. 30 - Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP, v zmysle ktorej je žiadateľ oprávnený v rámci výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP. Zároveň platí, že žiadateľ, ktorý už má v rámci inej výzvy vyhlásenej v gescii Ministerstva hospodárstva SR schválenú inú ŽoNFP, alebo ak schvaľovanie inej ŽoNFP ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o ŽoNFP, nemôže predložiť ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7,5 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 02. 2020

 

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 z 30. novembra 2020 na 29. januára 2021, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. apríla 2020 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26).  

Cieľom Usmernenia č. 1 je úprava výzvy a relevantných príloh v súvislosti s:

 • mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19,
 • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy za text výzvy v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 3 výzvy –​ Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2 za prílohu č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3.,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov za prílohu č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1 a
 • záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje za záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7. apríla 2020.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26) 

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy a relevantných príloh v súvislosti s:

 • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • potrebou reflektovať na postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19,
 • potrebou reflektovať na požiadavky predmetného regiónu, ktoré vyplynuli zo žiadostí o informácie zasielaných potenciálnymi žiadateľmi po zverejnení výzvy,
 • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy v znení Usmernenia č. 1 za text výzvy v znení Usmernenia č. 2,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2,
 • príloha č. 3 výzvy –​ Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3 za prílohu č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 4,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1 za prílohu č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 2,
 • záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom za záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom v znení Usmernenia č. 2,
 • záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1 za záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 2. a
 • Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP za Inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. júla 2020.

 

OPRAVA ZREJMEJ NESPRÁVNOSTI - v Prílohe č. 2 ŽoNFP Finančná analýza a v Príručke pre žiadateľa

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 pristúpilo k úprave tejto prílohy spočívajúcej v zmene technických náležitostí vzorového formulára. Touto zmenou dochádza k rozšíreniu vzorového formulára o ďalšie stĺpce umožňujúce žiadateľom vypracovať finančnú analýzu na dlhšie obdobie, ako tomu bolo doteraz, ak je to vzhľadom na predmet projektu potrebné.

 

Žiadateľom, ktorí už predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu s pôvodnou prílohou č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza, bude umožnené túto prílohu opraviť v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP (ak bude táto úprava relevantná vzhľadom na predmet projektu).

 

Zároveň dochádza k úprave zrejmej nesprávnosti v texte Príručky pre žiadateľa v kapitole 2.2.3 Predloženie príloh k ŽoNFP, kde sa v časti upozornenie upravuje kód, ktorým je potrebné označiť obal ŽoNFP v prípade, že žiadateľ predkladá ŽoNFP v listinnej forme. Pôvodne uvedený kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23 sa nahrádza správnym kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. septembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26)

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a optimalizácia výzvy s cieľom vytvorenia podmienok pre zabezpečenie efektívnej implementácie podporených projektov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy,
 • príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa,
 • príloha č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov,
 • Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP,
 • príloha č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom - pracovný hárok 5.1 Podrobný rozpočet projektu a 5.4 Personálna matica,
 • príloha č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24​. septembra 2020.

 

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 16. decembra 2020 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-26). 

 

Cieľom Usmernenia č. 4 je reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a upraviť výzvu s ohľadom na skutočnosť, že hospodárske výsledky podnikov za rok 2020 mohli byť negatívne ovplyvnené následkami ochorenia COVID-19. Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy,
 • formulár povinnej prílohy ŽoNFP č. 4 - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
 • príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa,

 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 16​. decembra 2020.

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky

Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť