Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v  minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ.

Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.

SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:

  • Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti, prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
  • Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.

Podporené môžu byť projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 750 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2018

Typ výzvy: otvorená

  

Informačný seminár k výzve

 

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

Informácia o úprave časov telefonických konzultácií v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov o úprave časov telefonických konzultácií, a to nasledovne:

pondelok:                9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00

utorok, štvrtok:     9:00 - 11:00

streda:                      12:00 - 15:00

 

Úprava časov telefonických konzultácií nepredstavuje zmenu výzvy. Dôvodom úpravy je zosúladenie časov telefonických konzultácií so všetkými aktuálne vyhlásenými výzvami.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 27. 03. 2019 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Cieľom usmernenia č. 1 je úprava výzvy vo vzťahu k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s cieľom zabezpečiť efektívne a plynulé využitie finančných prostriedkov z operačného programu Výskum a inovácie.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF mení formálnu náležitosť výzvy indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Zmenou formálnej náležitosti výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza dokument výzvy za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 27. marca 2019.

 

Upozornenie pre žiadateľov:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie upozorňuje žiadateľov, že dňa 1.4.2014 bol na webovom sídle OP VaI v časti https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ zverejnený aktualizovaný dokument „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, verzia 2.0“. V tejto súvislosti je potrebné od tohto dátumu využívať pri vypĺňaní Vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP aktualizovanú verziu dokumentu.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 16. 05. 2019 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).  

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy vo vzťahu k zmene lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP. Zároveň bol upravený aj spôsob, akým poskytovateľ informuje žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie rozhodnutia v konaní o ŽoNFP a o novom predpokladanom termíne vydania rozhodnutia, a to zverejnením informácie na webovom sídle poskytovateľa,  v ITMS2014+ a individuálne na kontaktné e-mailové adresy, uvedené v ŽoNFP.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2
  • príloha č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 16. mája 2019.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo dňa 23. júla 2019 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).  

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy vzhľadom na skutočnosť, že s účinnosťou od 6. júna 2019 došlo k zmene označenia výzvy v rámci Fázy 2 SME Instrument programu Horizont 2020 na „SME-2b SME Instrument (grant only and blended finance)“.

Usmernením č. 3 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 2 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 3.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 23. júla 2019.

 

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. júla 2020 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19).

Cieľom Usmernenia č. 4 je upraviť výzvu v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a zefektívniť spôsob a formu preukazovania a overovania podmienky poskytnutia príspevku vo vzťahu k veľkosti podniku v procese konania o ŽoNFP.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy,
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa,
  • príloha č. 3 výzvy – Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie,
  • Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP.

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7​. júla 2020.

 

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzného formulára

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Minimálne požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť