Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.1 zverejnené dňa 07.08.2017

Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.1_sledovanie zmien


Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0zverejnené dňa 15.08.2016

 

Metodická pomôcka  k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania  v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0zverejnené dňa 11.08.2016

Príloha k Metodickej pomôcke k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0                                                                    


Usmernenie EK (odporúčacieho charakteru) k verejnému obstarávaniu na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v rámci projektov financovaných z EŠIF


Oznámenie o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly VO týkajúce sa prípravy národných projektov v gescii MH SR zverejnené dňa 01.08.2016

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť