Odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO - zverejnené dňa 17. 1. 2019


Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.1 zverejnené dňa 07. 8. 2017

Usmernenie k procesu zadávania in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.1_sledovanie zmien


Metodická pomôcka k aplikácii princípov inovačného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0 – zverejnené dňa 20. 8. 2019

 

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0 – zverejnené dňa 10. 10. 2019

Metodická pomôcka k aplikácii princípov sociálneho verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 2.0_sledovanie zmien

 

Metodická pomôcka  k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania  v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0zverejnené dňa 11. 8. 2016

Príloha k Metodickej pomôcke k aplikácii princípov zeleného verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie v gescii MH SR_verzia 1.0                                                                    


Usmernenie EK (odporúčacieho charakteru) k verejnému obstarávaniu na zabránenie vzniku najbežnejších chýb v rámci projektov financovaných z EŠIF - aktualizované vydanie - zverejnené dňa 20. 8. 2019


Oznámenie o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly VO týkajúce sa prípravy národných projektov v gescii MH SR zverejnené dňa 01. 8. 2016

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť