Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Výskum a inovácie predstavuje dokument, ktorého úlohou je dosiahnutie jednoznačnej a unifikovanej identifikácie projektov realizovaných prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Prostredníctvom manuálu sú zadefinované minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a komunikácie o OP VaI, tzv. povinné prvky, záväzné pre všetky subjekty zapojené do riadenia a implementácie OP VaI.

 

Komunikačná stratégia Operačného programu Výskum a inovácie vychádza zo skúseností riadiaceho orgánu a dvoch sprostredkovateľských orgánov (Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR) najmä z programového obdobia 2007 – 2013, ako aj z Prieskumu úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci programového obdobia 2007 – 2013, Analýzy mediálneho trhu v Slovenskej republike a z prieskumov Riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj a Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Ročný komunikačný plán uľahčuje identifikáciu plánovania všetkým subjektov Informovania a komunikácie, ktoré sú zapojené do implementácie EŠIF a jej následné hodnotenie a štatistiky. Povinná úroveň informovania a komunikácie v oblasti štrukturálnych fondov je definovaná Všeobecným nariadením Komisie (EÚ) čl. 115 ods. 1 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

 

Dizajn manuál Operačného programu výskum a inovácie stanovuje pravidlá pre správne používanie loga v jeho dvoch farebných verziách a prevedeniach (skrátená/neskrátená). Striktne vymedzuje konštrukciu znaku, farbu, typografiu a jeho aplikáciu v rôznych prvkoch vizuálnej identity.

 

Ďalšie archívne dokumenty:

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť