Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty - zverejnené dňa 13.01.2017

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 02.08.2016

 


S cieľom urýchliť čerpanie finančných prostriedkov, znížiť administratívnu záťaž ľudských zdrojov Poskytovateľov pomoci, zvýšiť transparentnosť implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a aby subjekty vystupujúce ako žiadateľ/prijímateľ mali možnosť ľahšie a rýchlejšie komunikovať s Poskytovateľmi pomoci, zabezpečil Centrálny koordinačný orgán (ďalej „CKO") vyvinutie verejnej a neverejnej časti ITMS2014+.

Za účelom definovania základných procesov pri vytvorení, predložení a následnom spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) prostredníctvom ITMS2014+ vydal CKO nasledovné usmernenie:

PRÍLOHY

 

S cieľom stanovenia podmienok a postupov žiadateľa pre vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+ vydal CKO usmernenie č. 2:

PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť