Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len"OP VaI") vyhlásilo dňa 22.2.2016 písomné vyzvanie pre finančné nástroje pre OP VaI, kód vyzvania: OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01. Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je adresované žiadateľovi Slovak Investment Holding, a. s. so zameraním na podporu špecifických cieľov:

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v BSK.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifické ciele 3.1.1 a 3.3.1 predstavuje sumu 62 900 000 EUR. V rámci špecifického cieľa 4.1.1. bolo zo zdrojov EÚ vyčlenených 5 200 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. 

 

USMERNENIE č. 1

USMERNENIE č. 2

USMERNENIE č. 3

USMERNENIE č. 4

USMERNENIE č. 5

USMERNENIE č. 6

USMERNENIE č. 7

USMERNENIE č. 8

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 12.9.2022 Usmernenie č. 8 k vyzvaniu na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01).

Cieľom Usmernenia č. 8 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01 (ďalej len „vyzvania“) je úprava vyzvania v súvislosti s potrebou vykrytia zvýšeného dopytu zo strany bankových subjektov o záručný a úverový finančný nástroj, za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikateľskému sektoru v SR negatívne ovplyvnenému krízou COVID-19 ako aj aktuálnou krízou na Ukrajine. Úpravou vyzvania dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov o 42 500 000 EUR zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifický cieľ 11.3  Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Dochádza tiež k úprave plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Usmernením č. 8 k vyzvaniu sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení vyzvanie spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 8 k vyzvaniu sa v plnom rozsahu nahrádza dokument vyzvania a príloha č. 2 vyzvania.

Usmernenie č. 8 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 12.9.2022.

 

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI (kód OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01) v znení Usmernenia č. 8

PRÍLOHA č. 1 - Formulár žiadosti o NFP

PRÍLOHA č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení Usmernenia č. 8

 

Dokumenty v predchádzajúcom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť