Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len"OP VaI") vyhlásil dňa 22.2.2016 písomné vyzvanie pre finančné nástroje pre OP VaI, kód vyzvania: OPVaI-MH-FN-2016-3_4-01. Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je adresované žiadateľovi SZRB Asset Management, a. s. so zameraním na podporu špecifických cieľov:

3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP

3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v BSK.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na špecifické ciele 3.1.1 a 3.3.1 predstavuje sumu          62 900 000 EUR. V rámci špecifického cieľa 4.1.1. bolo zo zdrojov EÚ vyčlenených 5 200 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je zároveň vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

 

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VAI

PrÍloha č.1 - Formulár žiadosti o NFP 

PrÍloha č.2 - Zoznam merateľných ukazovateľov

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť