Zámerom implementácie finančných nástrojov v rámci OP je poskytovanie finančných prostriedkov na podporu zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov, zabezpečovanie prístupu k finančným zdrojom pre podniky na Slovensku a zvyšovanie investícií do podpory podnikov najmä v oblasti technologického rozvoja, inovácií, výskumu a vývoja, a to v súlade so závermi ex ante hodnotenia programu. Táto podpora predstavuje návratnú pomoc a môže sa poskytnúť formou úverov, záruk, rizikového kapitálu a iného kapitálového financovania.

 

Školenie bánk k finančným nástrojom (kontrola veľkostnej kategórie a kumulácie pomoci de minimis) financovaných z OP II dňa 23.6.2022

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť