Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na registráciu chemických látok podľa požiadaviek nariadenia REACH. Registráciou látky v zmysle nariadenia REACH poskytnú MSP svojim obchodným partnerom, ako aj verejnosti uistenie, že výroba/využívanie/dovoz tejto látky prebieha plne v súlade s požiadavkami nariadenia REACH.

Oprávnené sú projekty realizované na území SR okrem územia Bratislavského kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň ktoré majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 24 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP.

Oprávnenými činnosťami sú schválenie a vydanie registračného práva hlavnému registrujúcemu (lead registrantovi), ako aj získanie „letter of access“, a teda povolenia na výrobu, resp. dovážanie už registrovanej látky pre spoluregistrujúci subjekt.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená

 

Uzavretie výzvy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 31. júla 2018 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-10, zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP prostredníctvom implementácie nariadenia REACH. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 8. 3. 2018 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie nariadenia REACH (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10).

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10 (ďalej len „výzva“) je najmä úprava výzvy vo vzťahu k rozšíreniu postupov predkladania formulára ŽoNFP, a to priamo z prostredia ITMS2014+ do elektronickej schránky poskytovateľa, ďalej bližšie špecifikovanie spôsobu overovania splnenia jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejne dostupných registrov, bližšie špecifikovanie formy a spôsobu doručovania dokumentov medzi žiadateľom a poskytovateľom, odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade odstránenie právnej neistoty žiadateľa v prípade stiahnutia ŽoNFP a jej opätovného predloženia a oprava zrejmých nesprávností.

 

Usmernením č. 1 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy na dokument výzvy v znení Usmernenia č. 1
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia č. 1 na verziu č. 2.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 8. marca 2018.

  

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 

Príloha č. 3 - Schéma pomoci de minimis

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

Test úplnosti ŽoNFP

Určenie postupu verejného obstarávania

 

 

 

 Dokumenty v pôvodnom znení

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť