Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33).

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto programu EK finančne podporené. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované  výlučne na území Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 70 % z celkových oprávnených výdavkov. 

V súvislosti so snahou o zjednodušenie a zrýchlenie procesu konania o žiadosti o poskytnutie NFP pristúpilo MH prípravy žiadosti o poskytnutie o NFP (ŽoNFP) a zrýchlenie procesu konania o ŽoNFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

 • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí​. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a teda ktorých splnenie nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:

     - podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,

     - podmienka nebyť dlžníkom na daniach,

     - podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,

     - podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,

     - podmienka, že voči prijímateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov

 • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
 • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
 • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listine osobným doručením/poštou/kuriérom). 
 • minimalizácia rozsahu hodnotiacich kritérií uplatňovaných v procese odborného hodnotenia ŽoNFP, ako aj rozsahu informácií predkladaných v rámci ŽoNFP vzhľadom na skutočnosť, že projekty boli komplexne posúdené zo strany EK v procese hodnotenia projektov v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 a zároveň skutočnosť, že na predmetnú výzvu je vyčlenená dostatočná alokácia na podporu všetkých oprávnených projektov, v dôsledku čoho nie je účelné uplatňovať pri ich výbere bodové kritériá.

 

​Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR vyčlenených na výzvu je 18,3 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 04. 05. 2021

Typ výzvy: otvorená

 

Výzva na výber expertov na spoluprácu počas implementácie projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)  

Príloha č. 1 - žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu experta

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 27. augusta 2021 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2021/12.1-33).

Cieľom Usmernenia č. 1 je:

 • nahradiť zverejnený návrh schémy štátnej pomoci platnou a účinnou schémou štátnej pomoci;
 • zohľadniť legislatívne zmeny vo všeobecne záväznom právnom predpise upravujúcom konanie poskytovateľa pri poskytovaní nenávratného finančného prostriedku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj zmeny vyplývajúce z aktualizácie Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov;
 • zosúladenie výzvy so znením výnimky CKO, ktorá sa týka výnimky z povinnosti postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní podľa pravidiel a postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní a v Metodickom pokyne CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou;
 • precizovať text a zlepšiť zrozumiteľnosť dokumentácie výzvy pre žiadateľov.Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 a 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy;
 • príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane záväzných formulárov – Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP;
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa;
 • príloha č. 3 výzvy – Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence);
 • príloha č. 4 výzvy – Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov;
 • príloha č. 5 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 27. augusta 2021.

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR AKTUALIZUJE TERMÍN UZAVRETIA PREBIEHAJÚCEHO HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho (prvého) hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji z 30. júla 2021 na 31. augusta 2021, v nadväznosti na prebiehajúci proces schvaľovania a uverejnenia novely nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení a proces schvaľovania schémy štátnej pomoci, ako aj s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR AKTUALIZUJE TERMÍN UZAVRETIA PREBIEHAJÚCEHO HODNOTIACEHO KOLA VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU S KÓDOM OPII-MH/DP/2021/12.1-33

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji z 30. júna 2021 na 30. júla 2021, v nadväznosti na prebiehajúci proces schvaľovania novely nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení a s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predmetnej výzvy.

 

Informácia pre žiadateľov

Dňa 14.05.2021 sa bude k predmetnej výzve konať online informačný seminár. Pozvánka na seminár bude oprávneným žiadateľom zasielaná mailovou formou.

PREZENTÁCIA Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Pomôcky:

Metodická pomôcka k verejnému obstarávaniu v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33 - vzťahuje sa na postup zadávania zákaziek, ktorý bol začatý do 30.3.2022

Metodická pomôcka k obstarávaniu v rámci výziev OPII-MH/DP/2021/11.3-32 a OPII-MH/DP/2021/12.1-33  - vzťahuje sa na postup zadávania zákaziek, ktorý bol začatý od 31.3.2022

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť