Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27).

Zámerom výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja, stanovených vo výzve, v oblasti cestovného ruchu v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu s potenciálom podporiť rozvoj cestovného ruchu.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85 % z celkových oprávnených výdavkov.

V súvislosti so snahou o zjednodušenie spôsobu preukazovania splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo strany žiadateľa a s cieľom zrýchlenia konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pristúpilo MH SR v rámci výzvy k nasledovným zmenám oproti predchádzajúcim výzvam na predkladanie ŽoNFP, ktoré by mali žiadateľom zjednodušiť prípravu ŽoNFP:

 • žiadateľ nie je povinný predložiť Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP,
 • žiadateľ nie je povinný predložiť Test podniku v ťažkostiach,
 • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár - Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
 • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 - Popis východiskovej situácie, 7.2 - Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 - Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 - Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov na podmienku poskytnutia príspevku č. 30 - Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej ŽoNFP, v zmysle ktorej je žiadateľ oprávnený v rámci výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP. Zároveň platí, že žiadateľ, ktorý už má v rámci inej výzvy vyhlásenej v gescii Ministerstva hospodárstva SR schválenú inú ŽoNFP, alebo ak schvaľovanie inej ŽoNFP ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o ŽoNFP, nemôže predložiť ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7,5 mil. EUR.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27. 02. 2020

 

Typ výzvy: otvorená

 

INFORMAČNÝ SEMINÁR

 

Informácia pre žiadateľov

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH-DP-2020-11.3-27

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 z 29. januára 2021 na 26. februára 2021.

Ministerstvo hospodárstva SR tým reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov ,že aktualizovaný termín uzavretie prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27, t.j. 26. február 2021 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy, po uplynutí ktorého Ministerstvo hospodárstva SR plánuje výzvu uzavrieť z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu. 

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizuje termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra posúva termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 z 30. novembra 2020 na 29. januára 2021, čím reflektuje na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou Slovenskej republiky v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a s tým súvisiace obmedzené fungovanie orgánov verejnej správy, ktoré zabezpečujú konania, výstupy ktorých sú nevyhnutné pre splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku.

UPOZORNENIE!!!

Upozorňujeme žiadateľov, že aktualizovaný termín uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 po uplynutí termínu 29. 1. 2021 z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu na predkladanie ŽoNFP.

 

Informácia pre žiadateľov o poskytnutie NFP v rámci výziev operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike - aktualizácia č. 1

 

USMERNENIE č. 1

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 7. apríla 2020 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27).  

Cieľom Usmernenia č. 1 je úprava výzvy a relevantných príloh v súvislosti s:

 • mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila na celom území krajiny dňa 12. 3. 2020 v dôsledku šíriaceho sa ochorenia COVID-19,
 • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 1 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 1 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy za text výzvy v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1,
 • príloha č. 3 výzvy –​ Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 2 za prílohu č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3.,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov za prílohu č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1 a
 • záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje za záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1.

Usmernenie č. 1 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 7. apríla 2020.

 

USMERNENIE č. 2

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. júla 2020 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27).

Cieľom Usmernenia č. 2 je úprava výzvy a relevantných príloh v súvislosti s:

 • aktualizáciou Schémy na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • potrebou reflektovať na postupné uvoľňovanie prijatých opatrení súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19,
 • potrebou reflektovať na požiadavky predmetného regiónu, ktoré vyplynuli zo žiadostí o informácie zasielaných potenciálnymi žiadateľmi po zverejnení výzvy,
 • odstránením zrejmých nesprávností a úpravami súvisiacimi so zlepšením zrozumiteľnosti dokumentácie výzvy.

Usmernením č. 2 sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernením č. 2 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy v znení Usmernenia č. 1 za text výzvy v znení Usmernenia č. 2,
 • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 1 za prílohu č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 2,
 • príloha č. 3 výzvy –​ Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 3 za prílohu č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v znení dodatku č. 4,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 1 za prílohu č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 2,
 • záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom za záväzný formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom v znení Usmernenia č. 2,
 • záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 1 za záväzný formulár prílohy č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 2 a
 • Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP za Inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP v znení Usmernenia č. 2.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24. júla 2020.

 

OPRAVA ZREJMEJ NESPRÁVNOSTI - v Prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza a v Príručke pre žiadateľa

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra na základe identifikovania zrejmej nesprávnosti v prílohe č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 pristúpilo k úprave tejto prílohy spočívajúcej v zmene technických náležitostí vzorového formulára. Touto zmenou dochádza k rozšíreniu vzorového formulára o ďalšie stĺpce umožňujúce žiadateľom vypracovať finančnú analýzu na dlhšie obdobie, ako tomu bolo doteraz, ak je to vzhľadom na predmet projektu potrebné.

 

Žiadateľom, ktorí už predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok spolu s pôvodnou prílohou č. 2 ŽoNFP – Finančná analýza, bude umožnené túto prílohu opraviť v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP (ak bude táto úprava relevantná vzhľadom na predmet projektu).

 

Zároveň dochádza k úprave zrejmej nesprávnosti v texte Príručky pre žiadateľa v kapitole 2.2.3 Predloženie príloh k ŽoNFP, kde sa v časti upozornenie upravuje kód, ktorým je potrebné označiť obal ŽoNFP v prípade, že žiadateľ predkladá ŽoNFP v listinnej forme. Pôvodne uvedený kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23 sa nahrádza správnym kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27.

 

USMERNENIE č. 3

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 24. septembra 2020 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27)  

Cieľom Usmernenia č. 3 je úprava výzvy v súvislosti s legislatívou SR a EÚ prijatou na zmiernenie následkov šírenia ochorenia COVID-19 a optimalizácia výzvy s cieľom vytvorenia podmienok pre zabezpečenie efektívnej implementácie podporených projektov.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 3 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy,
 • príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa,
 • príloha č. 3 výzvy - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,
 • príloha č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov,
 • Inštrukcia k vyplneniu ŽoNFP, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP,
 • príloha č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k oprávneným výdavkom - pracovný hárok 5.1 Podrobný rozpočet projektu a 5.4 Personálna matica,
 • príloha č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 24​. septembra 2020.

 

UPOZORNENIE

Upozorňujeme žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zameranú na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27) plánujeme uzavrieť predmetnú výzvu v termíne 30. novembra 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

 

USMERNENIE č. 4

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 16. decembra 2020 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27). 

 

Cieľom Usmernenia č. 4 je reflektovať na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 a upraviť výzvu s ohľadom na skutočnosť, že hospodárske výsledky podnikov za rok 2020 mohli byť negatívne ovplyvnené následkami ochorenia COVID-19. Právnym základom pre zmenu výzvy je § 57 ods. 1 a ods. 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Usmernením č. 4 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

 • text výzvy,
 • formulár povinnej prílohy ŽoNFP č. 4 - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
 • príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa,

 

Usmernenie č. 4 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 16​. decembra 2020.

 

 

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa

Príloha č. 3 - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou v aktuálnom znení

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Pomôcky:

Aktualizovaný dotazník na prvotné posúdenie splnenia kľúčových podmienok výzvy

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)

 

Dokumenty v pôvodnom znení

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť