Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a inovácie zorganizovala v dňoch 23.02.2016 a 25.2.2016 vo svojich priestoroch v Bratislave informačné semináre pre žiadateľov o NFP k vyhlásenej výzve s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01 s názvom PODPORA PRIEMYSELNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH CENTIER V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK

Oba semináre sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a návštevníci hodnotili ich priebeh a obsah ako prínosný. Na nižšie uvedenom linku môžete nájsť odprezentované materiály.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť