Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Výskum a inovácie, je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre prípravu, vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP a spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania príspevku stanovených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.

 ARCHÍV

 

Príručka k oprávnenosti výdavkov OP VaI je sumárnym dokumentom definujúcim oprávnenosť výdavkov pre projekty podporené prostredníctvom OP VaI.

ARCHÍV

 

S cieľom urýchliť čerpanie finančných prostriedkov, znížiť administratívnu záťaž ľudských zdrojov Poskytovateľov pomoci, zvýšiť transparentnosť implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a aby subjekty vystupujúce ako žiadateľ/prijímateľ mali možnosť ľahšie a rýchlejšie komunikovať s Poskytovateľmi pomoci, zabezpečil Centrálny koordinačný orgán (ďalej „CKO") vyvinutie verejnej a neverejnej časti ITMS2014+.

Za účelom definovania základných procesov pri vytvorení, predložení a následnom spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej „ŽoNFP“) prostredníctvom ITMS2014+ vydal CKO nasledovné usmernenie:

PRÍLOHY

 

S cieľom stanovenia podmienok a postupov žiadateľa pre vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+ vydal CKO usmernenie č. 2:

PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť